Kur’an-ı Kerim’de ki 28 Harfin Sırrı

Kur’an-ı Kerim’de ki 28 Harfin Sırrı

ELİF: Yedi noktanın alt alta gelmesinden meydana gelen, Allah’ın ulûhiyetteki adını remzetmektedir. Cenabı Allah “ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi murat ettim, bu halkı yani sıfatlarımı halk ettim” hadisi kudsisiyle, Rububiyetine (kulluğuna) tecelli etti.

Rububiyetin iki yüzü vardır.

1-Rablık yüzü: İrşad ve terbiye ediciliği.

2-Kulluk yüzü (Cemadat, Nebadat, Hayvanat, İnsanlar)

İşte Rablık yüzü ile bezmi elest demi olan bir Mürşidi Kamil’in dizinin dibinde, Rab esmasıyla Hicir suresi ayet 29 “Ruhumuzdan bir Ruh üfürdük” ayetiyle sabit olan Bezmi elestü deki Rab sırrıdır.

BE: Bezmi elestü demindeki Nefehtü sırrının gönül Rahmine düşmesidir. Bir Mürşidi Kâmil mazharından zikir Ruhunun üfürülmesidir.

TE: Gönül rahmine düşen zikir Nur tecellisinin o gönüldeki gayriyet olan süfli nefs ve istek tecellilerinin temizlenmesidir.

SE: Süfli nefsin, Ruh vücuduna nasıl hükmettiğini idrak etmektir.

CİM: Cemali zata şahitlik yaparak onun latafet tecellisini idrak etmektir.

HA: Hayelde vahdet tecellileriyle hep onu görmektir.

HI: Gönlünde bu cemal zevkine sahip olanların makamı cennet olur. Zira tevhid cenneti burasıdır.

DAL: Dalaletten yani taklit şeriattan kurtulup tahkik şeriata erince, sırrı şeriat delilim oldu.

ZEL: Zikri daime geçince, Ruhumun imamlığını sıfatlarım olan cemaatımı görüp hâllenmek oldu.

RA: Vahdette Ruhumun vücut ülkesindeki padişahlığını görünce Ruh sultanlığımı idrak ettim.

ZE: Cenabı Allah’ın bu sıfatına mazhar olanlara ilim ve irfaniyet rahmeti yağmaya başladı.

SİN: Cemal tecellisi ile kalbim selim oldu.

ŞIN: Kalp sahibi olarak gönlümdeki Kâbe kavseyin makamına şahadet ettim.

SAD: Sıddıkiyet makamına nail oldum bihamdülüllah.

DAD: Dalaletten kurtularak, latafet âleminde salim oldum.

TI: Tuba ağaç sırrı vücudum oldu bihamdülüllah.

ZI: Gayriyetten tamamen kurtulup, suçsuz ve mazlum oldum bihamdülüllah.

AYIN: Ta ezelden beridir cemaline Âşık oldum. Her şeyin ayni olduğunu anladım.

GAYIN: Gayriyetin olmadığını, Hakk’ın sıfatlarıyle zahir olduğunu idrak edince, kalbimde hak zahir oldu.

FE: Nefsimi, Kalbimi, Ruhumu feth ederek mutmain oldum.

GAF: Kalbimde Hakk’ın tecellisi zahir oldu bihamdülüllah.

KEF: Gönül aynamda hep onun cemalini gördüm.

LÂM: Hakk’ın latif vücudu ile vücutlandım.

MİM: Muhammed elbisesini giyip Muhammed oldum.

NUN: Nuru ile kendi nur vücudumda miraç ettim.

VAV: Hakk’ın varlığı ile varlıklanarak, velayete erdim.

HE: Hidayet devletine sahip oldum.

LÂM ELİF: Lâ dan geçerek lâ demedim illâ dedim bihamdülüllah

YE: Yasin hitabına sonunda nail oldum bihamdülüllah.

Kuranı kerimdeki bu 28 hece esrarını meratibi ilahiye zevkiyle Ahmet mazharından söyleyen söyledi. Söyleyen ve söyletenin kim olduğunu anladım bihamdülüllah.

Ahmet Arslan Efendi

2