Kasideler

Onlarca kasidenin yer aldığı sayfada peş peşe kasidehanların seslendirdiği kasideleri dinleyebilirsiniz.

Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider – Sebilci Hüseyin Efendi
Bir Kişi Kim Hakka Aşıktır – Sebilci Hüseyin Efendi
Dil Derdine Derman u Deva – Sebilci Hüseyin Efendi
Resul-i Mücteba Ayn-ı Derde Devasın Sen – Sebilci Hüseyin Efendi
Şafi-i Ruz-i Ceza Eşref-i Sermed Geldi – Sebilci Hüseyin Efendi
Arapça Kaside – Sebilci Hüseyin Efendi
Sakın Terk-i Edebden Kûy-i Mahbûb-i Hudâdır Bu – Kani Karaca
Aman Yâ Fahr-i Âlem – Kani Karaca
Neyleyeyim Dünyayı Bana Allahım Gerek – Kani Karaca
Aşk-ı Habîb-i Kibriyâ – Bursalı Hüseyin Efendi
Senin Hicran-ı Aşkınla İlahi Aşıkan Ağlar – Bursalı Hüseyin Efendi
Aceb Ol Ruhleri Gül Dide-i Hunum Göre mi – Sebilci Hüseyin Efendi
Bekâ Gülzârına Tâlib İsen – Sebilci Hüseyin Efendi
Biz Gulâm-ı Ezelî Âl-i Abâ-yı Ahmed’iz – Sebilci Hüseyin Efendi
Ben Âşık-ı Dil-vefâkâr-ı Hüseynem – Sebilci Hüseyin Efendi
Tarîk-i Aşka Gir Cânâ – Sebilci Hüseyin Efendi
Bihamdillah Ezelden Mümin-i Mustafa’yız Biz – Sebilci Hüseyin Efendi
Bu Âlem ki Görürsün Bir Tecellîgâhdır Cânâ – Sebilci Hüseyin Efendi
Elemez Unum – Sebilci Hüseyin Efendi
Hakîkat Câmesin Sanma Cihanda Her Beden Giydi – Sebilci Hüseyin Efendi
Lâ Deme Gel Zâhid – Sebilci Hüseyin Efendi
Muhammed Ahsen-i Hulkiyle Nebilere Bir Tac Oldu – Sebilci Hüseyin Efendi
Elemez Unum – Hafız Nezih Tolan
Neyleyeyim Dünyayı – Hafız Zeki Altun
Sünbülün Rayihasin Turna-i Canan Getirir – Hafız Emin Işık Hocaefendi
Ne Yerden Kârbân-ı Gam Göçer Olsa Konar Bende – Hafız Emin Işık Hocaefendi
Arapça Kaside – Hafız Ali Gülses
Aşk-ı Habîb-i Kibriyâ – Hafız Ali Gülses
Dil Uyur Mest Olarak Yâr-ı Dilârâ Söyler – Hafız Ali Gülses
Yemnau Ayni Li Husnike En Tera
Çâre Ver Derdime – Hafız Kemal Tezergil
Mecnuna Sordular Leyla Nic’oldu – Hafız Kemal Tezergil
Söylemem Raz-ı Derûnum – Hafız Kemal Tezergil
Sanman Bizi Kim Bestedil-i Nefs-i Gaviyiz – Cevdet Soydanses
Kıblem Ebru-yi Cenab-i Hazretindir Ya Huseyn – Cevdet Soydanses
Canı Canana Kurban Eyleyen Gelsin Bu Meydane – Kani Karaca
Kadrim Ola Berter Şeref-i Nâd-ı Alî’den – Albay Selahaddin Bey
Aşk-ı Habîb-i Kibriyâ – Kani Karaca
Eyleyen Uşşâkı Şeydâ Dâimâ – Kani Karaca
Senin Aşkınla Mecnunum – Hafız Kemal Tezergil
Eyleyen Uşşâkı Şeydâ Dâimâ – Hafız Kemal Tezergil
Sultan-ı Rusul Şâh-ı Mümeccedsin Efendim – Hafız KemalTezergil
Nazar Kıl Yâ Resûlallah Fakîrin Hâline – Hafız Ali Gülses
Nazar Kıl Ya Resûlallah Fakirin Haline Bir Kez – Kani Karaca
Eyleyen Uşşâkı Şeydâ Dâimâ – Kemal Baba
El Meded Ey Fahr-i Âlem – Kemal Baba
Gönül Nur-i Cemâlinden Habîbim Bir Ziyâ İster – Hafız Nezih Tolan
El Aman Ey Seyyide’l Kevneyn – Hafız Nezih Tolan
Derdimendim Ya Resulallah – Hafız Nezih Tolan
Ey Vucûd-i Kâinâta Bahşeden Zevk u Safâ – Hafız Nezih Tolan
Beyhude Gamlanma Divane Gönül – Hafız NezihTolan
Hanedân-ı Ehl-i Beytin Pâdişâhıdır Ali – Sebilci Hüseyin Efendi
Serâser Kâinâtın Cânı Sensin Yâ Resûlallah – Sebilci Hüseyin Efendi
Hilâli Bedr Eder Hâlik Yine Bedri Hilâl Eyler – Sebilci Hüseyin Efendi
Bir Katre İken Bahr-i Bîpâyân Olur Allah Diyen – Sebilci Hüseyin Efendi
Nûrunu Bezm-i Elestde Göreli – Sebilci Hüseyin Efendi
Adım Adım İleri Bu Alemden İçeri – Hafız Kemal Tezergil
Mecnuna Sordular Leyla Nic’oldu (2) – Hafız Kemal Tezergil
Nazar Kıl Ya Resulallah (2) – Hafız Ali Gülses
Allah’ın Mubarek Sözüdür Kuran – Sebilci Hüseyin Efendi
Kapladı Âlemi Feyz-i Rahmân – Sebilci Hüseyin Efendi
Bihamdillah Benim Hûb-cihân Bir Muhammedim Vardır – Sebilci Hüseyin Efendi
Bir Kişi Kim Hakk’a Âşıktır – Sebilci Hüseyin Efendi
Gözü Dünya mı Görür Âşık-ı Dîdâr Olanın – Hafız Emin Işık
Aşk-ı Habîb-i Kibriyâ Yaktı Beni Ser-tâ-be-pâ – Hafız Kemal Tezergil
Cânı Cânâna Kurbân Eyleyen Gelsin Bu Meydâne – Sebilci Hüseyin Efendi
Bir Katre İken Bahr-i Bîpâyân Olur Allah Diyen – Sebilci Hüseyin Efendi
Hezârân Per Açıp Reng-i Ziyâdan – Hafız Kemal Tezergil
Âlemler Nûra Garkoldu Muhammed Doğduğu Gece – Hafız Kemal Tezergil
Her Zaman Bir Vâmık u Azrâ Olur Alem Bu Ya – Sebilci Hüseyin Efendi
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resûl-i Kibriyâ (Kaside) – Sebilci Hüseyin Efendi
Şâh-ı İklîm-i Velâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ – Sebilci Hüseyin Efendi
Tîg-i Aşkın Merhem Ettim Derd-i Bî-dermânıma – Sebilci Hüseyin Efendi
Beyhûde Gamlanma Dîvâne Gönül – Sebilci Hüseyin Efendi
Tîg-i Aşkın Merhem Ettim Derd-i Bî-dermânıma- Sebilci Hüseyin Efendi
Sivâdan Kalbini Pâk Et – Hafız Kemal Tezergil
Arapça Kaside – Hafız Ali Gülses
Yâ Resûlallah O Senin Aşkına Kurban Olayım – Hafız Ali Gülses
Açıldı Cennetin Bab-ı Nesîmi Pürsafâ Geldi – Hafız Kemal Tezergil
Ulu DergahınaTuttum da İlahi Yüzümü – Hafız Kemal Tezergil
Sürüp Dergâhına Rûy-i Siyâhım – Hafız Dursun Çakmak
Gönül Nûr-i Cemâlinden Habîbim Bir Ziyâ İster – Albay Selahaddin Bey
Tâ Ezelden Sen Benimle Ahd ü Peymân Eyledin – Salahi Dede
Dilâ Hâlât-ı Vaslı Hemdem-i Cânân Olandan Sor – Sebilci Hüseyin Efendi
Nim Nigâhın Katle Fermân İbtisâmın Cân Alır – Sebilci Hüseyin Efendi
Vâsıl-ı Envâr-ı Zâtız Sırr-ı Ev Ednâ Biziz – Sebilci Hüseyin Efendi
Âlemi İhâtâ Kıldı Ateşiyle Âhımız (Kaside) – Sebilci Hüseyin Efendi
Gel Beru Ey Kavm-i A’dâ Ben Hudâ’dan Dönmezem – Sebilci Hüseyin Efendi
Nur-i Vechindir Habîbim Kıble-i Ulyâ Bana – Sebilci Hüseyin Efendi
Hakikat Kervanı Geçti Gidiyor – Sebilci Hüseyin Efendi
Yazdı Levh-i Kâinâta Kilk-i Kudret “Kâf ü Nûn” – Sebilci Hüseyin Efendi
Serâser Kâinatın Cânı Sensin Yâ Resûlallah – Kani Karaca
Açıldı Cennetin Bâb-ı Nesîmi – Kani Karaca
Niyaz-ı Arz-ı Hâcâte Ulu Dergâhımız Vardır – Kani Karaca
Semâdan Sırr-ı Tevhîdi Duyan Gelsin Bu Meydâne – Hafız Zeki Altun
Mecnuna Sordular Leyla Nicoldu – Hafız Kemal Tezergil
Şâh-ı İklîm-i Velâyet Yâr-ı Peygamber Ali – Sebilci Hüseyin Efendi
Dil-i Şeydâyı Söyletsen – Hafız Dursun Çakmak
Her Kaçan Anarsam Seni – Kani Karaca
Remz-i Hakk’ı Fehmedenler Dîde-i Binâ Olur – Sebilci Hüseyin Efendi
Senin Aşkınla Mecnunum – Hafız Ali Gülses
Seyrimde Bir Şehre Vardım – Hafız Kemal Tezergil
Dil Uyur Mest Olarak Yâr-ı Dilârâ Söyler – Hafız Ali Gülses
Aşkınla Çâk Olsa Bu Ten – Hafız Kemal Tezergil
Ey Mihr-i Lâ Yezâl’in Mehtâb-ı Müstenîri – Kemal Baba
Ervah-ı Ezelde Evvelki Safda – Hafız Nezih Tolan

 

0