Kadirî Evrâd-ı Şerifi

Kadirî Evrâd-ı Şerifi

Bu vird, içerisinde Kur’an-ı Kerim’den âyetler, hadis-i şerifler ve salâtu selâm bulunan Kadirî evrâd-ı şerifi Gavs’ul-â’zam Abdulkadir Geylani Hazretleri tarafından tertiplenmiş bir virddir.

Kadirî dergâhlarında zikrullaha başlanılmadan önce okunmakta olup, vakit namazlarından sonra veya günün herhangi bir zamanında da okunması için müridlere telkin ve talim olunmuş bir virddir.

E’ûzü billâhi’min-eş-şeytan-ir-racıym bismilllah-ir-rahman-ir-rahiym.
Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn.
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn.
Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în.
Ihdinas-sirâtal müstakîm.
Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin) (Fatiha Suresi)

İnnallahe ve melâ’iketehu yusallüne a-len-nebiy yâ eyyühelleziyne âmenü sal-lü aleyhi ve sellimu teslimâ (Ahzab Suresi , 56)

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi-hi ecmain.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selâmun alel mürseliyn vel-hamdü lillahî rab-bil-âlemiyn (Saffat Suresi ,180/181/182) (Burada şükür makamında iki elle yüz meshedilecektir.)

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah.
Es-salâtü ves-selamü aleyhe yâ safiyyallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyhe yâ hayre halkillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyhe yâ nure arşillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyhe yâ emîn-e vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyhe yâ men zeyyenehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men şerrefehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men kerremehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men azzemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men allemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyıd-elmürseliyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-Nebiyyin.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rahmeten lil-âlemiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefiy-al-müznibiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resule Rabbil-âlemiyn.

Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve Enbiyâ’-ihi ve hamele’t-i arşihi ve cemî-i halkıhî alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlîhi ve sahbihi ec-ma’iyn.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habibike ve Resûlik-en-Nebiyyil-ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim (Bu salavat üç kere okunacak)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nin-Nebiyyil-melihi sahib-il makam-il â’lâ vel-lisan-il fasih (Bu salavat üç kere okunacak)

Allahümmec’al efdale salâvatike ebeden
Ve enmâ berekâtike sermeden
Ve ezkâ tahiyyatike fadlen ve adeden
Alâ eşref-îl halâ’ik-il insaniyyeti
Ve mecma-il hakayık-il iymaniyyeti
Ve Tur-it-tecelliyat-il-ihsaniyyeti
Ve mehbit-il esrar-ir-Rahmanîyyetî
Ve arüs-îl memleket-ir-Rabbaniyyetî
Ve vasıtati ıkd-in-Nebîyyin
Ve mukaddîmî ceyş-il mürseliyn
Ve ka’idi rekb-il Enbiyâ-ü-mükerremiyn
Ve efdal-il-halkİ ecma’iyn Hâmil-i livâ’il-izsil-â’lâ
Ve mâliki ezîmmet-il mecd-il esna Şahid-i esrar-il ezel
Ve müşahid-î envâr-î sevâbık-il-üveli
Ve terceman-ı lisan-il kıdem
Ve menbâ’il ilmi vel-hılmi vel-hikem
Mazhak-ı sırrıl-cud-il cüz’iyyi vel-külliyyi
Ve însan-i ayn-il vücud-il ulviyyi ves-süfliyyi
Ruh-u cesed-il kevneyn (Bu cümle üç defa okunacak ve her defasında tüm vücut mesh edilecek)

Ve ayn-î (Burada iki elin başparmaklarının tırnağı öpülerek gözler üzerine mesh edilecektir) hayat-îd-dâreyn

El-mütehakkiki bi-â’lâ rüteb-il ubudiyyeti
Vel-mütehallık-i bi-ahlak-îl makamat-ıl istifâ’iyyeti
El-halil-il â’zam vel-habib-il ekrem.

Seyyidinâ Muhammedin bin Abdillah bin Abdilmuttalib
Ve ala sâir-il enbîya-i vel-mürselîyn
Ve ala melâ’iketık-el mukarrebîyn

Ve ala ibadillah-is-salîhiyn.

Min ehl-is semavat-î ve ehl-ü ardiyne
Küllemâ zekerek-ez-zakîrün
Ve gafele an zikrik-el-gafilûn
Ve sellim ve radiyallahu an ashab-i Resûlillah-î ecma’iyn.

0