Îsâr Nedir ?

Îsâr Nedir ?

Îsâr, lügatte ihtiyar (istemek) mânâsına gelir. Filancayı kendime îsâr ettim (tercih ettim) şeklinde kulanılır. îsâr asıl manâsıyla, dünya, ahiret ve nefsin lezzet aldığı her ne hazlar var ise hepsine karşılık Allah’ı istemek ve onu murâd etmektir.

Ebu Hafs-ı Kebir şöyle buyurmuştur: “îsâr, gerek dünya işlerinde ve gerekse ahirete taalluk eden işlerde, kardeşini kendi nefsine tercih etmendir.” Bu tarif de başka bir vecihtir.

Birgün sahabeden birine bir sarık hediye edildi. Hediye eden adam tam hediyeyi takdim edeceği sırada sahabi, onu bir başkasına vermesi konusunda tavsiyede bulundu. Zira o daha muhtaçtı. Bunun üzerine o adam daha muhtaç olana gitti.

O da bir başkasının daha muhtaç olduğunu söyleyerek ona vermesini söyledi. Böylece adam bu minval üzere tam yedi sahabi gezdi. En sonuncusu hediyeyi kabul etti. Bunun üzerine şu âyet-i kerime nazil oldu: “… ihtiyaç içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih ederler…” (Haşr, 9)

Hakikî müessir olan kimse, kardeşini dünyevî ve uhrevî, nefsânî ve ruhanî her ne hazzı ve isteği varsaonu kendisine tercih eder.

 

Minhacü’l Fukara
İsmail Ankaravî Dede

Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

5