Geldi Mah-ı Muharrem Bize Hicran Oldu

Geldi Mah-ı Muharrem Bize Hicran Oldu – Hafız NezihTolan

 

Geldi mâh-ı muharrem bize hicrân oldu
Âşıkân-ı şühedâ hüzn ile giryân oldu
Kerbelâ toprağı baştan aşağı al kan oldu
Çünkü evlâd-ı resûl zulm ile kurbân oldu

Gönlümün derdi aşıp haddini efzûn oldu
Yine yâd eyleyerek ol demi dilhûn oldu
Kerbelâ’da ne yazık âl-i resûl hûn oldu

Nur-i ayniyken ol şâh-ı resûlün bu zevât
Düştüler hâke o zâlimler elinde heyhât
Dinmiyor gözyaşımız geçsede ezmân u evkât
Bunca mazlûm tükenip hâk ile yeksân oldu

Kollayıp fırsatını hâince nihâyet buldu
Kestiler âb-ı Fırat’ı eyvâh her taraf bârid oldu
Bağ-ı gülzâr-ı resûl taze civânân soldu
Nesl-i peygambere bu mertebe isyân oldu

Saldırıp üstüne oklarla Yezîd askerini
Şâh Huseyn düşdü atından kapayıp gözlerini
Bir habîs kesdi o evlâd-ı resûlün serini
Arz u semâvat bu denâ’at ile zindân oldu

0